game by M Houlsby vs Internationalmaster


Karakehajov,K - Houlsby,M

Generated with ChessBase 9.0